Start i miejsce / Start & Place
Biogramy

Marek Krzysztof Lasecki

Polish:

Marek Krzysztof Lasecki - malarz, grafik i surdopedagog urodzony w Łodzi, obecnie mieszka w Warszawie. Absolwent Wydziału Projektowania Graficznego i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografia i grafik. Eksponował swoje prace na wystawach nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych na Łuckiej w Warszawie. Ponadto od momentu ukończenia studiów na wspomnianej Akademii zajmuje się historią Głuchych Artystów od XIX wieku do chwili obecnej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z artystami niesłyszącymi i ich osiągnięciami w dziedzinie sztuki profesjonalnej i amatorskiej na przełomie XIX i XX wieku.


English:

Marek Krzysztof Lasecki – a painter, graphic artist and teacher of the Deaf. He was born in Lodz, currently he lives in Warsaw. He graduated from the Fuculty of Graphic Design a Painting at the Academy of Fine Arts in Lodz. He practices painting, drawing, photography and graphics. He exhibited his works not only in Poland but also in Europe. He works at the Educational Center for the Deaf at Lucka in Warsaw. Moreover, since the mentioned studies graduation, he works on the research of the history of the Deaf Artists of the period from the 19th century till present. He is interested in the issues related to Deaf artists and their achievements in the field of professional and amateur art of the 19th/20th century.Tomasz Adam Świderski

Polish:

Głuchy od urodzenia. Magister historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła. Syn rodziców niesłyszących. Nauczyciel, surdopedagog (Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie). Założyciel Instytutu Historii Głuchych "Surdus Historicus". Autor publikacji z zakresu genealogii rodzinnej, historii Głuchych.


English:

Tomasz Adam Swiderski is a Deaf son of Deaf parents. MA in History at the Catholic University of Lublin city. He is a teacher for the Deaf at The James Falkowski’s Insttute for the Deaf in Warsaw. Founder of the Institute of History of the Deaf ‘Surdus Historicus’. Author of publications on family genealogy and the history of the Deaf.Mark Zaurov


Polish:

Marek Zaurov – autor szkoły niezależnej i doktorant Uniwersytetu w Hamburgu. Tematy jego zainteresowania to: Głusi Żydzi w sztuce, polityce i nauce oraz Holocaust Głuchych. Opublikował kilka książek i zdobył kilka podmiotów do współpracy, takich jak: Fundacja im. Charlesa H. Revsona, Centrum Zaawansowanych Studiów nad Holocaustem, Muzeum Pamięci Holocaustu w Stanach Zjednoczonych, Infrastruktura Badań nad Holocaustem w Europie (EHRI) dla Yad Vashem. Założył Stowarzyszenie Głuchych Żydów i ich Potomków w Niemczech(IGJAD), które jest jedyną organizacją kontynuującą pracę Żydowskiego Śtowarzyszenia Głuchych powołanego w 1896 i zniszczonym w nazistowskich Niemczech w 1937.


English:

The author is an independent scholar and a doctoral candidate at the University of Hamburg. Main subjects of his interest: Deaf Jews in Art, Politics and the Sciences, and Deaf Holocaust. He published several books and won several fellowships with, for example, Charles H. Revson Foundation, the Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum and the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) for Yad Vashem. He founded the Association of Deaf Jews and descendants in Germany (IGJAD), the only association following in the footsteps of the Jewish Deaf Association founded in 1896 and destroyed in Nazi Germany in 1937.Adrian Gabor Kascinko


Polish:

Adrian Gabor Kacsinko – urodzony w Budapeszcie w Węgrzech. Zaczął studiować historię Głuchych, gdy objął stanowisko prezesa Klubu Sportowego Głuchych w Budapeszcie. Absolwent historii i archiwistyki w Uniwersytecie w Miskolc (2012). Od tamtej pory studiuje również historię Głuchych Żydów.


English:

Born in Budapest, Hungary. He started studying the history of the Deaf when he became the President of the Budapest Deaf Sport Club. He graduated from History and Archival Science at the University of Miskolc in 2012. He has studied history of the Deaf Jews as well ever since.