Start i miejsce / Start & Place
Fundacja Surdus Historicus

Polish:

Fundacja Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" została powołana do życia aktem ustanowionej woli u notariusza dnia 11 czerwca 2012 roku. Jest ona jedyną organizacją pozarządową, która zajmuje się historią Głuchych w szerokim rozumieniu. Mimo faktu, iż nasza działalność ma cztery lata, mamy duże osiągnięcia. Pierwsze, to współpraca z Kołem Terenowym Polskiego Związku Głuchych i Urzędem Miejskim w Wejherowie. W jej wyniku powstała publikacja pt. "Dzieje ruchu społecznego Głuchych w Wejherowie w latach 1932 – 2012" dla uczczenia 80 rocznicy wspomnianego Koła PZG. Ponadto uświetnieniem tej uroczystości był wykład prezesa Instytutu Historii Głuchych, mgr Tomasza Świderskiego, który przybliżył uczestnikom całą historię ruchu społecznego ziemi gdańskiej i sylwetki zasłużonych działaczy. Miało to miejsce 6 października 2012 r. W listopadzie 2012 r. zarząd fundacji zorganizował dla chętnych wycieczkę po Cmentarzu Powązkowskim. Zwiedzono wówczas 17 grobów zasłużonych działaczy na rzecz środowiska Głuchych (w zakresie pracy socjalnej i edukacji). Prezes wygłosił przy każdym grobie krótką prelekcję o zmarłym. W grudniu 2012 roku powstał film w polskim języku migowym o Józefie Jerzym Rogowskim, unikalnej postaci w historii Głuchych. Celem filmu było przybliżenie społeczeństwu sylwetki najwybitniejszego niesłyszącego działacza z przełomu XIX i XX wieku. Film powstał w ramach projektu "4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II", którego koordynatorem był Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki. Instytut Historii Głuchych ma również swoje zasługi w jego powstaniu.

Będąc wiernym idei, która promuje utrwalanie tożsamości i wiary w swoje możliwości wśród młodego pokolenia, prezes Instytutu Historii Głuchych wygłosił prelekcję pt. "Głusi, którzy zmienili świat" dla uczniów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie na ul. Łuckiej 17/23. Na tym spotkaniu byli obecni również uczniowie z Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. W dniu 14 czerwca 2013 roku miała miejsce uroczystość I rocznicy naszego Instytutu. Spotkanie odbyło się w lokalu Fundacji Echo w Warszawie. Było to duże wydarzenie, w którym wzięło udział 45 osób z różnych stron Polski.

Natomiast w grudniu 2013 roku fundacja była inicjatorem i organizatorem pierwszej w Polsce Międzynarodowej Konferencji z Historii Głuchych pt. "Głusi wczoraj i dziś. Historia Głuchych na przełomie XIX i XX wieku". Na tej konferencji byli obecni goście nie tylko z Polski, ale również z innych krajów takich jak Niemcy, Francja, Dania, Czechy, Ukraina. Można zobaczyć na stronie konferencja.surdushistory.org.pl.

W następnym roku zarząd, by zrealizować cel promowania historii środowiska niesłyszących wśród młodzieży (i nie tylko), współpracował z Fundacją Kultury Bez Barier przy tworzeniu pierwszego komiksu tego typu w historii Polski pt. "Igor i wehikuł czasu". Jednym z autorów tego komiksu był prezes fundacji Tomasz Adam Świderski. Ten komiks można przejrzeć w PDF na stronie: http://kulturabezbarier.org/komiks,m,mg,20,193English:

Foundation Institute of History of the Deaf „Surdus Historicus” was brouoght to life and established by an act of the will at the notary on June 11th of 2012. It is the only NGO that Deal with the history of the Deaf in a broad sense. We have been working for 4 years only but we already have great achievements. The first is a collaboration with the Local Department of The Polish Association of the Deaf and with the Minicipal Office of Wejherowo town. As a result, a publication ‘The history of the social movement of the Deaf in Wejherowo in the years 1932-2012’ was created to celebra te the 80th anniversary of the Local Department mentioned. During a ceremony of that celebration which took place on October 6th of 2012, a President of the Institute of History of the Deaf, Thomas Swiderski (MA), performed a lecture about the participants of the whole history of the social movement of Gdansk city and about the most dedicated activists who deserve our memory. In November 2012 the Foundation Board organized a tour for volunteers at the Powazki Cementary. 17 graves of distinguished Deaf social activists (In the field of social work and education) were visited during the tour. The President gave short lectures about the deceased at each of their graves. In December 2012 a film of Joseph George Rogowski was produced. It was made in Polish Sign Language. Rogowski is a unique figure in the history of the Deaf, The aim of that film production was to present the most prominent public Deaf activist from 19th/20th centuries. The film was made as a part of the 2nd project ‘4 steps – a support for the Deaf in the labor market’ and was coordinated by the Regional Branch of Polish Association of The Deaf. The Institute of a History of the Deaf also had its input in the movie creation.

Being faithful to the idea that promotes the preservation of the identitity and the trust in own abilities among a young generation, the Presient of the Institute of History of the Deaf gave a lecture ‘Deaf people who changed the world’ for students of The John Siestrzynski’s Educational Centre for the Deaf in Warsaw (17/23 Lucka Street), where students of The James Falkowski’s Institute of the Deaf were also present. On June 14th of 2013 the Institute had its 1st anniversary of existing. For this occasion we organized an event at Echo Foundation in Warsaw that was participated by 45 visitors from Poland.

In December of 2013 the Foundation was the initiator and organizer of first Internationa Conference of the History of the Deaf in Poland. It was called ‘The Deaf in the past and today. The history of the Deaf living in 19th/20th century’. The guests of the conference were not only from Poland but also from other countries: Germany, France, Denmark, the Czech Rep., Ukraine. More information about the conference are available at: http://konferencja.surdushistory.org.pl

In 2014 the Board focused on promoting the history of the Deaf among young people (and not only). They were collaborating with the Foundation for Culture Without Barriers to create the first comic book of this kind in Poland. It was called ‘Igor and the time machine’. The President of the Foundation, Thomas Adam Swiderski was one of the authors of that comic. You can see it as a .pdf file at: http://kulturabezbarier.org/komiks,m,mg,20,193