Start i miejsce / Start & Place

Polish | English

Polish:

דיפֿאַרגעסענע איבער פֿאַרגעסענע

ZAPOMNIANI Z ZAPOMNIANYCH

Forgotten Amongst the Forgotten

Konferencja z okazji setnej rocznicy założenia
Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów m. Warszawy15 października 2016 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6

09:30 – 10:00   Rejestracja
10:00 – 10:15   Otwarcie konferencji

ŻYDOWSKIE ŚRODOWISKO GŁUCHYCH W POLSCE I EUROPIE
10:15 – 10:45   Tomasz Adam Świderski - Stowarzyszenie Głuchoniemych Żydów
m. Warszawy w latach 1916 – 1939
10:45 – 11:15   Marek Krzysztof Lasecki - Maurycy Minkowski – żydowski malarz
11:15 – 11:45   Adrian Gabor Kascinko (Węgry) -
Historia Głuchoniemych Żydów Węgierskich aż do ery Horthy'ego
11:45 – 12:15   Mark Zaurov (Niemcy) - Europejska Społeczność Głuchych Żydów i Holokaust Głuchych
12:15 – 13:00   Przerwa

HOLOKAUST GŁUCHYCH ŻYDÓW
13:00 – 13:45   Tomasz Adam Świderski - Holokaust Głuchych Żydów w Polsce
13:45 – 14:15   Adrian Gabor Kascinko (Węgry) - Głusi Żydzi Węgierscy aż do reżimu Strzałokrzyżowców
14:15 – 15:00   Mark Zaurov (Niemcy) - Historia Sztuki Głuchych Żydów i Holokaust
15:00 – 15:30   Dyskusja
15:30 – 15:45   Podsumowanie i zakończenie konferencji


16 października 2016 r.

Cmentarz Żydowski w Warszawie, ul. Okopowa 49/51

10:00 – 13:00   Zwiedzanie grobów niesłyszących działaczy żydowskiego środowiska głuchych


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z przyczyn niezależnych
English:

Forgotten Amongst the Forgotten

100th Anniversary of Establishing the Jewish Deaf-Mute Society
in Warsaw Conference15 October, 2016

POLIN Museum of the History of Polish Jews
6 Anielewicza Street

09.30 AM – 10 AM   Registration
10 AM – 10.15 AM   Opening of the Conference

JEWISH DEAF-MUTE COMMUNITY IN POLAND AND EUROPE
10.15 AM – 10.45 AM   Tomasz Adam Świderski - Jewish Deaf-Mute Society in Warsaw, 1916-1939
10.45 AM – 11.15 AM   Marek Krzysztof Lasecki - Maurycy Minkowski - a Jewish Painter
11.15 AM – 11.45 AM   Adrian Gabor Kascinko (Hungary) -
The history of Hungarian Deaf-Mute Jews until the Horthy era (1874-1944)
11.45 AM – 12.15 PM   Mark Zaurov (German) - European Deaf Jewish Communities and the Deaf Holocaust
12.15 PM – 1 PM   Break


HOLOKAUST OF THE DEAF JEWS
1 PM – 1.45 PM   Tomasz Adam Świderski - Holocaust of the Deaf Jews in Poland
1:45 PM – 2:15 PM   Adrian Gabor Kascinko (Hungary) - The Hungarian Deaf Jews during the Arrow Cross
regime (1944-45)
2:15 PM – 3 PM   Mark Zaurov (German) - The Art History of Jewish Deaf and the Holocaust
3 PM – 3:30 PM   Discussion
3:30 PM – 3:45 PM   Summary; Conference ends


16 October 2016

Jewish Cemetery in Warsaw, 49/51 Okopowa Street

10 AM – 1 PM   Visit tomb of the deaf activists from the Jewish Deaf Community


The organizer reserves the right to make changes in the programme, due to unforeseen reasons