Start i miejsce / Start & Place
Rejestracja / Registration


KONFERENCJA / CONFERENCE
FORMULARZ REJESTRACYJNY / REGISTRATION FORM

15 października 2016 r. / October 15th, 2016 r.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Museum of the History of Polish Jews POLIN
ul. Anielewicza 6, Warszawa / Anielewicza 6 Street, Warsaw

Oświadczam, że zapoznałem/am, zrozumiałem/am regulamin i akceptuję jego postanowienia.

English:
I declare that I have read and understood the rules and I accept its provisions.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konferencji "Zapomniani z zapomnianych" przez Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).

English:
I consent to the processing of personal data contained in the application for the needs of the organization of the Conference ‘The Forgotten of the Forgotten’ by The Institute of History of the Deaf ‘Surdus Historicus’ (according to the Law of August 29th, 1997 about personal data protection – Journal of Law No. 133, item. 883).


Wszystkie wydarzenia Konferencji "Zapomniani z zapomnianych" będą filmowane i fotografowane przez Organizatora.

English:
All the events during the Conference ‘The Forgotten of the Forgotten’ will be filmed and photographed by the Organizer.


Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w konferencji "Zapomniani z zapomnianych" oraz wtedy, gdy uczestnik wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu.

English:
Application for participation is tantamount to consent to use of the image tohether with the transfer of copyrights to the recordings and photos and means automatic participant’s consent to their dissemination. The above agreements are related to the case of being filmed or photographed while participating the Conference ‘The Forgotten of the Forgotten’ and when the participant agrees to be interviewed.


Mam świadomość, że organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji, a także do odwołania z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania konferencji "Zapomniani z zapomnianych" informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom na adres e-mail, a dokonane opłaty za wstęp 50% zwrócone przelewem bankowym.

English:
I am aware that the Organizer reserves the right to change the program of the Conference and to cancel it in case of independent causes. In case of cancellation of the Conference ‘The Forgotten of the Forgotten’, the information about this fact will be sent to the registered participants by e-mail and the entrance fee of 50% will be returened via bank transfer.Koszt wstępu na konferencję: 60zł.

Muzeum POLIN udostępniło nieodpłatnie salę.Jeżeli masz pytania proszę o kontakt na email: zapomniani@surdushistory.org.pl